zondag 22 oktober 2023 om 9.30

Heilig Avondmaal
Voorganger(s): ds. I. Frenay

Uitzending
De uitzending wordt een kwartier voor aanvang gestart met orgelmuziek.

Kinderkerk/kindernevendienst / kinderoppasdienst
Een kwartier voor aanvang van de dienst is er kinderoppasdienst in het Spiekhoes
Er is kindernevendienst. Tijdens de kerkdienst gaan we met elkaar naar het Spiekhoes.

Er is kinderkerk op zondag 29 okt.

9.30 uur in de Andreaskerk-Spijk                  viering Heilig Avondmaal

Voorganger:  ds. I. Frénay
Organist:   Annejet Dijkman

Orde van dienst
Orgelspel voor de dienst
Welkom en mededelingen
Openingspsalm 8:1-2-3-4 (Nieuwe Psalmberijming) – vlot gezongen
Stil gebed
Bemoediging en groet
V: Onze hulp is in de Naam van de Heer,
A: die hemel en aarde gemaakt heeft.
V: die trouw blijft tot in eeuwigheid
A: en niet laat varen het werk van zijn handen.
V: Genade zij u, van God onze Vader, en van onze Heer Jezus Christus.
A: Amen.
            (gemeente gaat zitten)

Vervolg openingspsalm 8:5-6
Inleiding
Drempelgebed
We zingen mee met: Dear Lord and father of mankind via de schermen

Voor de kinderen – door Tjitske
De Tafel van samen – L.385:1-2-4
Gebed van de zondag
Genesis 1:26-31 – gelezen door de lector
Wat vraagt de Heer nog meer van ons – L.992
Matteus 22,15-21 – gelezen door de predikant
Neem mijn leven, laat het Heer  - L.912:1 t/m 4
Orgelspel
Zou ik niet van harte zingen – L.903:1-3-6
Gedachtenis (we gaan staan)

               Mevr. A. Brondsema-de Haan      * 31 aug. 1931  -   † 11 okt. 2023
               Dhr. D.J. Pijper                                 * 27 juli 1925     -   † 14 okt. 2023

Stil gebed
De gedenksteentjes worden neergelegd

V: In de glans van uw Licht laat rusten, o Heer, die Gij uit het tijdelijk leven naar het Vaderhuis
hebt overgebracht.
V: Heer, geef hen de eeuwige rust.
A: En het eeuwige licht verlichte hen.
V: Dat zij mogen rusten in vrede.
A: Amen.                                           Gemeente gaat zitten

Voorbeden
Collecte                     Onder de collecte komen de kinderen terug van de kindernevendienst
Nodiging
Tafelgebed
V: De Heer zal bij u zijn
A: De Heer zal u bewaren
V: Verheft uw hart
A: wij zijn met ons hart bij de Heer
V: Brengen wij dank aan de Heer onze God
A: Hij is onze dankbaarheid waardig
V: U, God, almachtige Vader…        en zingen zonder einde:
Heilig – L.405:1
V: U, Heer van alle machten en krachten, …    Verkondigen wij het mysterie van het geloof.
A: Heer Jezus, wij verkondigen uw dood,
en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt.
V: Heer, onze God,  ….      door Hem die ons leerde bidden:
A:        Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen, laat uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving, maar red ons van het kwaad.
Want aan U behoort het koningschap, de macht en de majesteit, in eeuwigheid. Amen.
V: Verlos ons, Heer, van alle kwaad, Gij die leeft in eeuwigheid.
A:      AMEN
V:      De vrede van de Heer zij altijd met u
A:      EN OOK MET U
V: Wensen wij elkaar de vrede van Christus.

Het brood in de aarde gevonden – L.390
V: Zalig zij die genodigd zijn aan de Maaltijd des Heren.
Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonder der wereld.
A: Heer ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt,
maar spreek, en ik zal gezond worden.

Communie
Dankgebed
Laat ons de Heer lofzingen - L.864:1-2-5
Zegen
Afgesloten met: L.415:3

Collecte   
De 1e collecte is voor de diaconie en de 2e collecte is voor de kerk.
U kunt uw collectegeld onder vermelding van datum en/of doel, overmaken op:
Diaconie:   NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp
Kerk:           NL35 RABO 03737 29 367 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Spijk-Losdorp
                                                                                                                                                                  
Bloemen
Deze zondag gaan de bloemen met een hartelijke groet van onze gemeente naar
Mevr. A. Flikkema-Stoppels, Westersingel 2.

Meeleven
Dhr. H. West, Jonker 2 is opgenomen in het OZG afd. 3b kamer 28, Pastorieweg 1, 9679 BJ in Scheemda.
Mevr. A. Veldman-Buitenwerf is verhuisd naar Vliethoven, ’t Loug huisje D kamer 1/07, Zwet 9,  9932 AA Delfzijl.

Gemeenteavond
De volgende gemeenteavond houden we op 1 november, na de kerkdienst van Dankdag. De gemeenteavond is in de kerk. We behandelen kort de financiën en er is nog ruimte om de samenwerking met Bierum-Holwierde-Krewerd en 't Zandt Godlinze te bespreken. De gemeenteavond wordt niet uitgezonden.

Eerder hadden we aangekondigd dat deze avond op 8 november zou plaatsvinden. Door een vergadering van het Cluster op die avond hebben we besloten de gemeenteavond te verplaatsen naar dit van ouds gebruikelijke moment: Dankdag. De avond is dus niet op 8 november maar op 1 november.

Middagviering
Donderdag 26 okt. is er vanaf 13.15 uur een korte viering, even een moment om tot jezelf te komen in de Andreaskerk. U/Jij  bent van Harte welkom.

Inloopspreekuur
Ds. Frénay is elke vrijdag van 13-14 uur aanwezig in het Spiekhoes.
U bent welkom om kennis te maken, voor een praatje, of om een afspraak te maken voor huisbezoek. Komt u gerust langs! U kunt ook een bericht met uw naam en telefoonnummer achterlaten op 0595-712015 - u wordt dan teruggebeld.

Komende diensten
29 okt.            9.30 uur          ds. J.T. Fortuin
1  nov.           19.30 uur         ds. S. Alblas        Dankdag   Gemeenteavond
5 nov.            9.30 uur           ds. G. A. Segger          koffiedrinken na de dienst in de kerk

Statistieken www.kerkdienstgemist.nl
 datum rechtstreeks later bekeken
1 okt. 34 40
8 okt. 32 49
15 okt. 40 44
 
 

terug