zondag 5 november 2023 om 09:30

Eredienst
Voorganger(s): Ds. G. Segger, Winsum

Uitzending
De uitzending wordt een kwartier voor aanvang gestart met orgelmuziek.

Kinderkerk/kindernevendienst / kinderoppasdienst
Een kwartier voor aanvang van de dienst is er kinderoppasdienst in het Spiekhoes
Er is kindernevendienst. Tijdens de kerkdienst gaan we met elkaar naar het Spiekhoes.
26 nov. Is er weer kinderkerk

9.30 uur in de Andreaskerk-Spijk         er is koffiedrinken na de dienst in de kerk        

Voorganger: ds. G.A. Segger
Organist:   dhr. J.W.F. Veldman

Orde van dienst
-Orgelmuziek
-Welkom en mededelingen door de dienstdoende ambtsdrager.
- Intochtslied: (Gemeente  gaat staan): 
  Lied 16: 1 “Bewaar mij, want ik schuil bij U, o God”
-Stil gebed, bemoediging en groet (staande, daarna zitten)
 Lied (vervolg intochtspsalm):  16: 3 “Ik prijs de Heer; Hij heeft mijn hart verlicht”
-Gebed
 Glorialied  96a: “Zing een nieuw lied, alle landen”
-Aandacht voor de kinderen
  Kinderlied: “Ben je groot of ben je klein, God houdt van jou”
Hierna gaan ze naar de kindernevendienst
Lezen: Spreuken 9: 1-18 (NBV ‘21 – zie onder; lector van diens)
 Lied 1014 “Geef vrede door van hand tot hand” (via de schermen)
Lezen: Matteüs 25: 1-13 (NBV ‘21 – zie onder; lector van dienst)
 Lied: 751: 1, 2, 4 en 5 “De Heer verschijnt te middernacht”
-Overdenking
-Orgelspel
 Lied 747: 1, 2 en 3“Eens komt de grote zomer”

-In memoriam dhr. Henk West   *14- april 1936  † 27 oktober 2023
gevolgd door een moment van stilte; plaatsen gedenksteentje in de daarvoor bestemde nis door ambtsdrager
Lied  gekozen door de fam.  “Veilig in Jezus’ armen...”

-Dankgebed en voorbede, stil gebed, Onze Vader 
-Collecte
-De kinderen komen terug in de kerk tijdens de collecte.
-Slotlied (gemeente gaat staan): Lied 749: 1 en 2 “Op waakt op, zo klinkt het luide”-- - 
-Zegen gezongen amen
-Orgelspel na de dienst


Collecte   
De 1e collecte is voor de Kerk in Actie -Zending- en de 2e collecte is voor de kerk.
U kunt uw collectegeld onder vermelding van datum en/of doel, overmaken op:
Diaconie:   NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp
Kerk:           NL35 RABO 03737 29 367 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Spijk-Losdorp
                                                                                                                                                                

Collecte Kerk in Actie Zending:
Het jarenlange gewapende conflict in Colombia heeft miljoenen mensen getraumatiseerd en verjaagd van hun vertrouwde plek.
In 2022 is Jeannet Bierman namens Kerk in Actie uitgezonden als docent praktische theologie aan de universiteit in Cali. Ze onderzoekt met haar studenten wat er leeft in samenleving én kerk. Zo rust ze toekomstige predikanten toe om straks samen met hun gemeenteleden om te zien naar anderen.


Bloemen
Deze zondag gaan de bloemen met een hartelijke groet van onze gemeente naar mevr. R. Smit-Dijkhuis, Westersingel 13.
 
Er zijn afgelopen week bloemen gebracht naar mevr. M. Heun-Riepma en naar
mevr. A. Veldman-Buitenwerf beiden in Vliethoven.


Voedselbank:
Wij willen graag weer producten verzamelen voor de Voedselbank rondom Dankdag. Hiervoor worden zondag 29 oktober na de dienst tasjes uitgedeeld die u kunt vullen. Dit tasje mag u gevuld weer inleveren in de kerkdiensten op zondag 5 november.
Deze producten wil de voedselbank graag hebben:
•     Droge pasta met pastasaus;
•     Rijst;
•     Koffie, thee en suiker;
•     Conserven;
•     Broodbeleg;
•     Houdbare zuivelproducten;
•     Persoonlijke verzorgingsartikelen;
•     Was- en schoonmaakmiddelen.

Ook zal de opbrengst van de collecte op Dankdag naar de Voedselbank gaan.


.Kerknijs
Kopij voor nr. 6 (geldig van 19 nov. tot 14 jan. 2024.) uiterlijk 6 nov. om 12.00 uur  inleveren
bij mevr. A. Dijkman-Keizer, Zwarteweg 8 of via kerknijs@pgspijklosdorp.nl


UITNODIGING
Ook u/jij bent van harte welkom tijdens de jaarlijkse Koopvaardijdienst in de Eemshaven
Op  zondag 12 november 2023    vindt weer de jaarlijkse koopvaardijdienst plaats
in het zeemanshuis, Borkumweg 2, 9979 XH Eemshaven Aanvang 16.00 uur (zaal open 15.30 uur)
Voorganger Pastor Sven Standhardt
De begeleiding van de samenzang zal worden gedaan door Annejet Dijkman
De collecte in deze dienst zal ten goede komen aan de kerstpakketten voor zeevarenden,
die we ook dit jaar weer zullen gaan uitreiken rond de kerstdagen. Dit wordt door de
zeevarenden bijzonder gewaardeerd en we mogen niet vergeten dat ze omwille van onze
steeds veeleisender maatschappij met Kerst niet bij hun gezin, familie en/of vrienden
kunnen zijn. Een klein beetje aandacht is dus op zijn plaats.
Er is ruim voldoende parkeergelegenheid beschikbaar.
Na de dienst bent u van harte uitgenodigd om onder het genot van een kopje koffie/thee
of glaasje fris elkaar te ontmoeten en nog wat van gedachten te wisselen.
Namens Stichting Koopvaardijpastoraat Groningen


Inloopspreekuur
Er is vrijdag 3 nov. geen inloopspreekuur van ds. Frénay
Als u ds. wilt spreken kunt u uw naam en telefoonnummer achterlaten op 0595-712015 - u wordt dan teruggebeld.


Komende diensten
12 nov.           10.00 uur        Muzikale dienst met the Messengers uit Garrelsweer
                                               Geen kindernevendienst
12 nov.           19.00 uur        Leerdienst met ds. G.W. van Wingerden uit Stedum
19 nov.           11.00 uur        ds. G. Knol
26 nov.           11.00 uur        ds. G. Knol     eeuwigheidszondag    (koffiedrinken na de dienst)


Statistieken www.kerkdienstgemist.nl
 datum rechtstreeks later bekeken
15 okt. 40 44
22 okt. 39 60
29 okt 44 32
1 nov.    

 

terug