zondag 31 december 2023 om 9.30

Eredienst
Voorganger(s): Ds. I. Frenay

Beste mensen, gemeenteleden,
We hebben een probleem. Het afgelopen jaar is het steeds duidelijker geworden voor de kerkenraad dat we in onze regio een steeds groter wordend tekort aan predikanten hebben. Op 1 januari 2023 was 1 op de 3 gemeenten vacant. Binnen vijf jaar gaat nog eens 41% van de voorgangers met emeritaat. Het is duidelijk dat dit gevolgen gaat hebben, maar dat we komend jaar daarvan al gevolgen gaan ervaren, dat hadden we niet verwacht.
Onze preekvoorziener, Aafke, heeft namelijk enorm haar best gedaan, maar het lukt niet om het preekrooster gevuld te krijgen voor 2024. Er is dus niet voor elke zondag een dominee te vinden. We hebben de gaten in het begin van het  jaar nu opgevangen door diensten door een paar gemeenteleden te laten organiseren, en door een paar keer de samenwerking met Bierum-Holwierde-Krewerd te zoeken. Zij hebben namelijk hetzelfde probleem. We zullen daarom bijvoorbeeld op 14 januari bij hun dienst in Holwierde aansluiten.
We vinden het jammer dat dit nodig is, maar denken dat voorlopig dit de beste oplossing is.
De kerkenraad

Uitzending
De uitzending wordt een kwartier voor aanvang gestart met orgelmuziek.

Kinderkerk/kindernevendienst / kinderoppasdienst
Een kwartier voor aanvang van de dienst is er kinderoppasdienst in het Spiekhoes
Er is kindernevendienst. Tijdens de kerkdienst gaan we met elkaar naar het Spiekhoes.

31 dec.   9.30 uur in de Andreaskerk-Spijk                          

Voorganger: ds. I. Frénay                                     Organist:   Annejet Dijkman

Orde van dienst
Welkom en mededelingen
*Openingslied 103c:1-2-3
Votum en groet
*Vervolg openingslied 103c:4-5
Inleiding
Psalmgebed
*Glorialied: L. 599 – O diepe nacht die ons omringt
Voor de kinderen
Gebed
1e lezing: Kol 1,12-20
*Zingen: L.653: 1-4-7 – U kennen, uit en tot u leven
2e lezing Matteüs 25:31-46
Op het scherm:  ‘One Day’  
Preek
Orgelspel
*Zingen: L.848 – Al wat een mens te kennen zoekt
Gebeden  Stil gebed   Onze Vader
Collecte
*Slotlied: Uren, dagen, maanden, jaren (door Rhijnvis Feith (1753 - 1824) 
Op de wijze van gezang 435 (O verbreker aller banden) uit het oude liedb
Zegen
Collecte   
De 1e collecte is voor de diaconie en de 2e collecte is voor de kerk.
U kunt uw collectegeld onder vermelding van datum en/of doel, overmaken op:
Diaconie:   NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp
Kerk:           NL35 RABO 03737 29 367 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Spijk-Losdorp                                                                                                                                                          
Bloemen
Deze zondag gaan de bloemen met een hartelijke groet van onze gemeente naar
 mevr. T. West-Kolk, Jonker 2

31 dec. 19.00 uur Oudejaarsdienst

Voorganger: gemeenteleden                              Organist:   dhr. J.W.F. Veldman

Orde van dienst
Welkom door ouderling van dienst.
We zingen staande NLB  280:1 t.m. 4
Gebed
(zitten)  Zingen NLB 280:5 tm 7
Gebed bij de opening van de bijbel.
Eerste schriftlezing:  Psalm 90 uit NBV21
Tweede schriftlezing: Hebreeën  12:1 tm 3
Zingen NLB 90A  1 tm 6  (O God die droeg ons….)
Meditatie n.a.v. Hebr.12:1-3  “Gaan voor Goud”
Filmpje over Steven Bradbury en een nawoord.
Lied met de scherm van Sela  Toekomst vol van hoop    
Gedicht van Nel Benschop
Zingen:  gezongen geloofsbelijdenis  uit Evang.bundel lied 289 :1,2,3 (melodie Wat de toekomst brengen moge)
Gebed
Collecte         Tijdens collecte   You will never walk alone via de scherm
Slotlied NLB 905 :1,3 en 4
Zegen met gezongen amen

 
Collecte   
De 1e collecte is voor de diaconie en de 2e collecte is voor de kerk.
U kunt uw collectegeld onder vermelding van datum en/of doel, overmaken op:
Diaconie:   NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp
Kerk:           NL35 RABO 03737 29 367 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Spijk-Losdorp                                                                                                                                                                                                


Komende diensten
7 jan.              9.30 uur          gemeenteleden
14 jan.             9.30 uur         Kerk in de Stefanus-kerk in Holwierde.  Voorganger:  mevr. H. Oosterdijk


Statistieken www.kerkdienstgemist.nl
 
 datum rechtstreeks later bekeken
3 dec. 27 39
10 dec. 47 130
17 dec. 35 39
24 dec 32 32


 

terug