zondag 21 januari 2024 om 9.30

Eredienst Heilig Avondmaal
Voorganger(s): ds. I. Frenay, Mensingeweer

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2085-Andreaskerk-Spijk-Losdorp

Uitzending
De uitzending wordt een kwartier voor aanvang gestart met orgelmuziek.

Kinderkerk/kindernevendienst / kinderoppasdienst
Een kwartier voor aanvang van de dienst is er kinderoppasdienst in het Spiekhoes
Er is kindernevendienst. Tijdens de kerkdienst gaan we met elkaar naar het Spiekhoes.

Er is weer kinderkerk op zondag 28 jan.

9.30 uur in de Andreaskerk-Spijk               viering heilig Avondmaal
                                                                       Koffiedrinken na de dienst in de kerk          
Orde van dienst
Welkom en mededelingen
Openingspsalm 63:1-2-3
Groet en bemoediging
Gemeente gaat zitten
Inleiding
Psalmgebed
Glorialied: Lieve Heer Gij zegt ‘kom’ en ik kom – L. 840
Gebed van de zondag
Kinderlied:  Goedemorgen welkom allemaal
De kinderen gaan de kindernevendienst
1e Lezing: I Sam.3,1-10
We zingen:  Grote God Gij hebt het zwijgen – L.317
2e Lezing: Mc 1:14-20
We luisteren naar: (Jezus die langs het water liep – L. 531)
Preek
Orgelspel
Iedereen zoekt u, jong of oud – L. 837
De kinderen komen terug van de kindernevendienst
DIENST DER GEBEDEN
Voorbeden
Collecte
Nodiging
Tafelgebed
Heilig – L.405:1
Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,  laat uw koninkrijk komen,
laat uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving, maar red ons van het kwaad.
Want aan U behoort het koningschap,
de macht en de majesteit, in eeuwigheid. Amen.
Het brood in de aarde gevonden – L.390

Iedereen is welkom aan de tafel van de Heer:
We vieren het avondmaal op de volgende manier:  de ambtsdrager geeft aan dat u naar voren mag komen. U loopt naar voren en krijgt daar een stukje brood en bekertje wijn. Deze neemt u mee naar uw zitplaats. Er staat ook druivensap klaar, deze bekertjes staan op een rood servet. Als u liever druivensap neemt dan wijn, dan neemt u dus een bekertje van het rode servet. Bent u slecht ter been, geef het even aan ons aan of aan degene die naast u zit, zodat we samen kunnen zorgen dat u brood en wijn krijgt. Als iedereen weer zit, vervolgen we de liturgie en vieren we samen het avondmaal.


Dankgebed
Slotlied: Geprezen zij God – L.150a
Zegen


Collecte   
De 1e collecte is voor de diaconie en de 2e collecte is voor de kerk.
U kunt uw collectegeld onder vermelding van datum en/of doel, overmaken op:
Diaconie:   NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp
Kerk:           NL35 RABO 03737 29 367 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Spijk-Losdorp
                                                           
                                                                                                   
Bloemen
Deze zondag gaan de bloemen met een hartelijke groet van onze gemeente naar mevr. A.Flikkema-Stoppels, Westersingel 2.

Kerknijs nr. 1
Deze week is helaas Kerknijs niet bij u bezorgt. De drukkerij is overgegaan in andere handen en er waren even wat startproblemen. Volgende week zal hij bezorgt worden. De digitale versie is al wel online.

Middagviering
Donderdag 25 januari om 13.15 uur is er weer een middagviering is in de Andreaskerk.

Komende diensten
28 jan.             9.30 uur          ds. H.C. Marchand, Groningen
4 febr.            9.30 uur          ds. M.H. Langenburg, Middelstum

 

Statistieken www.kerkdienstgemist.nl datum rechtstreeks later bekeken
1 jan. 13 26
7 jan. 39 38

 

terug