zondag 18 februari 2024 om 11.00

Eredienst
Voorganger(s): ds. E.A. van Gulik, Leek

Uitzending
De uitzending wordt een kwartier voor aanvang gestart met orgelmuziek.

Kinderkerk/kindernevendienst / kinderoppasdienst
Een kwartier voor aanvang van de dienst is er kinderoppasdienst in het Spiekhoes
Er is kindernevendienst. Tijdens de kerkdienst gaan we met elkaar naar het Spiekhoes.

Er is weer kinderkerk op zondag 25 febr.

Symbolische schikking veertigdagentijd
Zondag Invocabit
Vandaag is het de eerste zondag van de Veertigdagentijd, zondag Invocabit. Dat is Latijn voor ‘Hij zal aanroepen’. Het komt uit Psalm 91, vers 15, waar staat: ‘Roept hij mij aan, ik zal hem antwoorden’.
Bij de schikking
Jezus voelt zich gedragen door woorden en beschermd door woorden. De kracht van woorden
wordt ook gevonden in de stille woestijn. In het midden van de stip zweeft een tulp. De vorm van
de tulp doet denken aan gevouwen (biddende) handen. De tulp wordt beschermd en gedragen op vleugels door 3 grote onbeschreven bladeren.

Van de kindernevendienst:
Vandaag is de eerste zondag van de Veertigdagentijd en gaan we beginnen met het
Veertigdagenproject. Het thema is “Met vallen en opstaan”.                                                          
In de verhalen gaan we met Petrus op weg naar Pasen. Elke zondag staan we stil bij een
situatie waarin Petrus, met vallen en opstaan, Jezus volgt.
Petrus wil niets liever dan Jezus volgen. Maar juist wanneer de tijd van Jezus’ sterven steeds
dichterbij komt, vindt hij het moeilijk om ook met Jezus mee te gaan wanneer Hij moet
lijden. Toch leert Petrus, met vallen en opstaan, om Jezus’ volgeling te zijn.
Uiteindelijk wordt hij zelfs een belangrijk voorbeeld voor andere gelovigen.
We lezen op de zondagen uit het evangelie van Matteüs, Marcus en Johannes.

11.00 uur in de Andreaskerk-Spijk               

Voorganger: ds. E.A. van Gulik,  Leek
Organist:  Annejet Dijkman

Orde van dienst


Orgelspel
Woord van welkom
Lied 95: 1,2,3, uit Liedboek, Steekt nu voor God de loftrompet
Bemoediging en groet
Gebed om vergeving
Woord van genade
Het lied “Liefde was het, onuitputtelijk…”,  via de schermen
Gebed om de heilige Geest
Kindermoment: Project veertigdagentijd
Twee coupletten projectlied
Bijbellezing: Matheus 16: 13-23 uit NBV21
Lied 538: 1,3,4, Liedboek voor de kerken, Een mens te zijn op aarde
Preek   Welke verwachtingen heb jij?
Lied 118: 1,2,3, uit de Evangelische liedbundel, Hij kwam bij ons heel gewoon
Gebeden
Collecte
Lied 575: 1,2,6, uit Liedboek, Jezus, leven van ons leven
Zegen
Gezang 456: 3, uit Liedboek voor de kerken, Amen…

 

De 1e collecte is voor de diaconie en de 2e collecte is voor de kerk.
U kunt uw collectegeld onder vermelding van datum en/of doel, overmaken op:
Diaconie:   NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp
Kerk:           NL35 RABO 03737 29 367 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Spijk-Losdorp
                                                                                                                                                           

Bloemen
Deze zondag gaan de bloemen met een hartelijke groet van onze gemeente naar
mevr. G. Baar-Ritzema, Kwelderweg 6.


Paasgroetenactie:
Jaarlijks doen wij als gemeente altijd mee aan de Paasgroetenactie waarbij we kaarten sturen met een bemoedigende groet aan gedetineerden in Nederland. Helaas waren de kaarten dit jaar al snel uitverkocht en zullen we de actie over moeten slaan.


Inventarisatie samen reizen bruiloft Jake en Jacolien
In de nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat Jake en Jacolien op 14 juni willen gaan trouwen, en ons van harte uitnodigen om daarbij aanwezig te zijn. Als kerkenraad willen we graag inventariseren of er behoefte is om samen naar Capelle aan den IJssel af te reizen. Of dit een busreis, treinreis of enkele auto's wordt, en de bijbehorende kosten, is allemaal nog afhankelijk van hoeveel mensen mee zouden willen. U kunt inschrijven t/m zondag 3 maart via de lijst in de hal van de kerk of bij Henk Lenting via diaconie@pgspijklosdorp.nl of 0640590082. Bij genoeg behoefte regelen we verder iets en is er eventueel ook nog de mogelijkheid om later aan te haken.


Komende diensten
25 febr.          9.30 uur          ds. I. Frénay               koffiedrinken na de dienst in de kerk
3 mrt.              9.30 uur          dhr. J. Bassie

 
Statistieken www.kerkdienstgemist.nl datum rechtstreeks later bekeken
28 jan. 24 41
4 febr. 28 39
11 febr. 37 69

 

terug