zondag 25 februari 2024 om 9.30

Eredienst
Voorganger(s): ds. I. Frenay, Mensingeweer

Uitzending  
De uitzending wordt een kwartier voor aanvang gestart met orgelmuziek. 
 
Er is kinderkerk in het Spiekhoes. 
 
Symbolische schikking veertigdagentijd 
Zondag Reminiscere 
Vandaag is het de tweede zondag van de Veertigdagentijd, zondag Reminiscere genoemd. Dit Latijnse woord betekent ‘Gedenk’. Het komt uit Psalm 25, vers 6, waar staat: ‘Gedenk uw barmhartigheid, Heer’. 
Bij de schikking 
Rond de stip zijn grassen als stralen tussen het weefsel geplaatst. Samen vormen de stralen een stralenkrans rond een nog niet bloeiende hyacintenbol met een groen groeipunt. Het licht is er al, maar voor een groot deel nog niet zichtbaar. 
 
Van de kindernevendienst: 
We zitten in de Veertigdagentijd. Bij de kindernevendienst zijn we vorige week begonnen met het Veertigdagenproject.  
Het thema is “Met vallen en opstaan”. In de verhalen gaan we met Petrus op weg naar Pasen. Elke zondag staan we stil bij een situatie waarin Petrus, met vallen en opstaan, Jezus volgt. 
Petrus wil niets liever dan Jezus volgen. Maar juist wanneer de tijd van Jezus’ sterven steeds dichterbij komt, vindt hij het moeilijk om ook met Jezus mee te gaan wanneer Hij moet lijden. Toch leert Petrus, met vallen en opstaan, om Jezus’ volgeling te zijn.  
Uiteindelijk wordt hij zelfs een belangrijk voorbeeld voor andere gelovigen. 
We lezen op de zondagen uit het evangelie van Matteüs, Marcus en Johannes. 
 
9.30 uur in de Andreaskerk-Spijk             Er is koffiedrinken na de dienst in de kerk     
 
Voorganger: ds. I. Frénay 
Organist:  Annejet Dijkman 
 
Orde van dienst 
Orgelspel 
Welkom en mededelingen 
Openingspsalm 42:1-6-7 
Votum en groet 
Gemeente gaat zitten 
Inleiding  
Psalmgebed 
Psalm 32:1 en 3 
Gebed van de zondag 
We zingen 2 coupletten van het projectlied 
Lezing: I Samuël 16:14-23   
Psalm 43:3+5  
Lezing: Matteus 12:43-45 
Vernieuw in ons, o God – L.858  via de schermen 
Preek  
Orgelspel 
Lied 754 Liefde Gods die elk beminnen  
Voorbeden,   Stil gebed,    Onze Vader in de hemel,  
Collecte 
Slotlied: 538  Een mens te zijn op aarde    
Zegen  
 
De 1e collecte is voor de diaconie en de 2e collecte is voor Missionair Werk. 
Kerk:           NL35 RABO 03737 29 367 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Spijk-Losdorp
 
Veertigdagencollecte Protestantse Kerk Missionair  
De kliederkerk is er voor iedereen. 
In de Kliederkerk ontdekken kinderen, tieners, ouders, opa's en oma's de betekenis van bijbelverhalen voor hun eigen leven. Deze vrolijke, gastvrije en creatieve manier van kerk-zijn 
brengt jong en oud, niet-gelovig en kerkelijk betrokken samen. De Protestantse Kerk in Nederland 
steunt lokale kliederkerken met materiaal, trainingen en inspirerende bijeenkomsten, zodat 
mensen van alle leeftijden samen bijbelverhalen kunnen ontdekken, vieren en eten. 
 
Bloemen 
Deze zondag gaan de bloemen met een hartelijke groet van onze gemeente naar dhr. J.H.M. van Dam, Hoofdweg n 27 die thuis kwam uit het ziekenhuis en er zijn bloemen gebracht bij mevr. M. Scholtens-Borchers die eveneens thuis kwam uit het ziekenhuis. 
 
Middagviering 
Donderdag 29 februari is er om 13.15 uur weer een viering in de Andreaskerk. U bent van harte welkom. 
 
Paasgroetenactie
Jaarlijks doen wij als gemeente altijd mee aan de Paasgroetenactie waarbij we kaarten sturen met een bemoedigende groet aan gedetineerden in Nederland. Helaas waren de kaarten dit jaar al snel uitverkocht en zullen we de actie over moeten slaan. 
 
Inventarisatie samen reizen bruiloft Jake en Jacolien 
In de nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat Jake en Jacolien op 14 juni willen gaan trouwen, en ons van harte uitnodigen om daarbij aanwezig te zijn. Als kerkenraad willen we graag inventariseren of er behoefte is om samen naar Capelle aan den IJssel af te reizen. Of dit een busreis, treinreis of enkele auto's wordt, en de bijbehorende kosten, is allemaal nog afhankelijk van hoeveel mensen mee zouden willen. U kunt inschrijven t/m zondag 3 maart via de lijst in de hal van de kerk of bij Henk Lenting via diaconie@pgspijklosdorp.nl of 0640590082. Bij genoeg behoefte regelen we verder iets en is er eventueel ook nog de mogelijkheid om later aan te haken. 
 
Komende diensten 
3   mrt. 9.30 uur        dhr. J. Bassie 
10 mrt  9.30 uur        ds. G.M. v.d. Berg-de Haan, Appingedam 
13 mrt. 19.30 uur      ds. J. v.d. Berg, Appingedam                            Biddag 
 

Statistieken www.kerkdienstgemist.nl datum 

rechtstreeks 

later bekeken 

4 febr. 

28 

39 

11 febr. 

37 

69 

18 febr. 

27 

24 

 

terug